Prezentace výrobků

             ANTIKOROVÉ FLEXIBILNÍ HADICE TYP HAFLEX


 
              Sortiment těchto výrobků zahrnuje širokou škálu využití.       
              Vyrábíme je v provedení jednoduchém, síla stěny hadice
              0,12 mm, materiál 1.4435/6 - ČSN 17350. Použití pro
              komínové vložky, dopojovací prvky, ale i jiná využití kde není
              požadován přetlak.
              Příklad: atmosferické kotle, dopojení atmosferických kotlů
              do komínové vložky, odtahy zařízení kde je požadována
              kyselinovzdorná odolnost a zvýšené hygienické požadavky.
              I.  Provední dvojité, síla stěny hadice 0,24 mm, materiál 1.4435/6 - ČSN 17350.
                  Použití jako komínové vložky a dopojovací prvky  pro kondenzační kotle, společné komíny, 
                  přetlakové kotle a různé technologické spotčebiče kde je kladen důraz na zvýšenou
                  kyselinovzdornou odolnost a přetlak s předpokladem na zvýšené hygienické požadavky.

             II. Provedení dvojité síla stěny 0,24 mm, materiál 1.4539 ČSN - není stanovena.
                 Použití jako komínové vložky a dopojovací prvky pro pevné, kapalné palivo a prostředí s
                 vysokými  teplotami a vysokou kyselost.

                 Všeobecně: flexibilní hadice pro svoji pružnost (ohybem nedochází k porušení těsnosti) lze tedy
                 dobře použít pro rekontrukci komínu ve stávající výstavbě. Tato činnost  má několikaletou tradici
                 v některých spolkových zemích jako je např. Bavorsko, tam jsme osobně navštívili několik
                 objektů, kde touto vložkou byly opatřeny komínové průduchy k plné spokojenosti majitelů.

                 Tento  výrobek byl certifikován zkušebním ústavem Deutsches Institut Für Bautechnik v Berlíně. 
                 Certifikát byl vystaven dne 2. 8. 2001, pod číslem Z-7.3-1202.
                 Flexibilní  hadice  projde komínovým průduchem, při ohybu 20°, rozdíl v průměru vložka  
                 průduch  je 30 mm. Ostatní komponenty (zaúsťovací, ukončovací  kus a spojky) lze objednat u
                 výrobce. 

             KOMÍNOVÉ SYSTÉMY ALVIN


                Díky nutné liberalizaci cen paliv dostává u nás otázka úspor paliv nový reálnější rozměr. Úspory
               se staly nikoliv jen předmětem vykazování nýbrž reálným ekonomickým přínosem a u některých 
               spotřebitelů paliv životní nutností. To vše je ještě podporováno sílícím důrazem na snižování
               znečištění ovzduší, kde je jen jeden zcela nesporný přínos - nespálené palivo nemůže negativně
               ekologicky působit. Všechna ostatní ať již sebelepší technická řešení pouze míru znečištění
               snižují. To vede k vylepšování a optimalizaci zařízení na výrobu tepla. Instalovány budou ať již do
               nových nebo rekonstruovaných kotelen  jen kotle s nižší teplotou spalin s menšími výkony a s
               dokonale vyřešeným spalováním. Tento obecný trend má samozřejmě vliv na konstrukci a
               řešení  komína,  protože nejdůležitější podmínky pro jeho spolehlivou funkci se podstatně mění.
               Je více vlhkosti ve spalinách, vyšší rosný bod při vyšších hodnotách obsahu CO2  ve spalinách,
               nižší objem spalin, nižší a kolísající teploty spalin a zásadní změna provozu komína. Nejvýrazněji
               se tyto změny projevují při přechodu z pevných na kapalná a plynná paliva.


                        Technický popis  


                  Komíny ALVIN
    


               Výcevrstvá konstrukce sestává z vnitřní samostatně dilatujicí izolované komínové vložky,
               vzduchové mezery a komínového pláště.

               Komínová vložka  pro plynné a kapalné palivo - ocel
                               17348, tloušťka plechu:
                               
                               ¨ 100-180 mm = 0,5 mm
                               ¨ 200-350 mm = 0,6 mm
                               ¨ 400-600 mm = 0,8 mm

                 Komínová vložka   pro pevné palivo-ocel 17251  
                                 tloušťka plechu:

                               ¨ 100-600 mm = 1,0 mm

                  Izolace                    pro plynné a kapalné palivo,  tloušťka 40 mm, hmotnost 100 kg.1m-3
                                                   pevné palivo, tloušťka 60 mm,  hmotnost 100 kg.1m-3
       


                             Montáž


                                 Komínové vložky jsou opatřeny zdvojenou manžetou, která slouží jako spojový prvek.
                  Montáž probíhá tak, že druhá strana komínové vložky, která není opatřena zdvojenou manžetou
                  a je již součástí sestaveného komína se jednostraně nanese lepící hmotou a na takto
                  připravenou pozici se nasune zdvojená manžeta další komínové vložky. Vytlačená lepící hmota
                  se natlačí zpět do mezery manžety a zajistí spironýty.

                  Komínový plášť: dodávka dvojí provedení

                             1) materiál plech AV-ENAW 1050 H24,
                                 tloušťka plechu
 
                                 ¨ 200-450 mm = 0,8 mm
                                 ¨ 500-700 mm = 1,0 mm

                   Spojení varianta: A. zasunutí a zajištění spironýty

                             B. zasunutí a zajištění spojovacím pásem
             
                             2) materiál plech 17 240 zrcadlový lesk
                                 nebo mat., tloušťka plechu

                                 ¨ 200-450 mm = 0,5 mm
                                 ¨ 500-700 mm = 0,6 mm

                    Spojení varianta A

                               Jednotlivé  běžně vyráběné díly jsou uvedeny v tabulkách spolu s cenami. Jsou uvedeny
                    pouze běžné díly, potřebné spojovací kusy jak pro komíny, tak pro kouřovody.
                              Větší  dimenze komínů jsou vyráběny zvlášť na zakázku (jako např. vložkování továrních
                   komínů zděných, komíny Alvin  nebo několikaprůduchové komíny, které jsou upevněny na 
                   stožárech). V těchto případech jsou tloušťky plechu i izolací zvlášť stanoveny na základě
                   výpočtů.     
                               Komíny Alvin byly vyzkoušeny ve Výzkumném ústavu pozemních staveb v Praze oddělení
                  požární bezpečnosti (nyní Požárně Atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s.) a obdrželi
                  osvědčení č. 798030. Ve stejném ústavu byl certifikován komín Alvin  pod číslem C02-315 a 
                  antikorozní vložka typ AV- ZM  pod číslem C02-316

                  Pro stavbu nových a rekonstrukci starých komínů  nabízíme tyto služby:


                 - odborné posouzení a návrhy řešení

                 - výpočet vlivu oxidu dusíku na okolní fasády dle pořadavku schvalovacích orgánů

                 - výpočty dle ČSN 73 42 01 včetně projektové dokumentace

                 - statické výpočty nosných konstrukcí (příhradová konstrukce, stožáry o kruhovém i
                    obdélníkovém průřezu) včetně projektové dokumentace

                 - dodáme a namontujeme komíny typ Alvin, komínové vložky typ AV-ZN, nosné kontrukce
                    samostatně stojících komínů

                  - provedeme vyvložkování továrních komínů, jednou i více vložkami

                  - dodáme kouřovody jednovrstvé i izolované včetně nosných konstrukcí
  
                                                                       DIAGRAMY


                              Pro předběžné stanovení potřebných průměrů komínů ALVIN a antikorových vložek TNV
                              Podle ČSN 73 42 01 a ČSN 73 42 10, stanovuje se otřebný  průřez komína výpočtem. V
                  praxi je však třeba pro nabídkové řízení a stanovení přibližné ceny rychle odhadnout pro ten
                  který spotřebič paliv rozměry komína či komínové vložky. Pro tyto účely nabízíme sestavu
                  diagramů. Protože jak palivo tak i typ použitého spotřebiče se liší svými vlastnostmi, které mají
                  vliv na stanovení potřebného průřezu, případně výšky komína jsou jednotlivé diagramy
                  zpracovávány pro:
     
                   Kotle s přetlakovými hořáky  na plyn i olej a s přetlakem v topeništi bez potřeby  tahu za kotlem
                   s teplotami spalin od 80 do100 °C                                              Diagram I
                   tytéž kotle s teplotami spalin od 100 do 140°C                         Diagram II
                   tytéž kotle s teplotami spalin od 140 do 190°C                         Diagram III
                   tytéž kotle s teplotami spalin od 190 °C výše                             Diagram IV

                   Kotle s tlakovými hořáky na plyn i olej a s podtlakem v topeništi s potřebou tahu min. 30 Pa za  
                   kotlem s teplotou spalin od 140 do 190°C                                 Diagram V
                   tytéž kotle s teplotou spalin nad 190°C                                       Diagram VI

                   Kotle se speciálními hořáky  bez ventilátoru a s přerušovačem tahu (s atmosferickým
                   hořákem) na plyn s teplotami spalin od 100 do 140°C           Diagram VII
                   tytéž kotle s teplotami spalin od 140°C výše                              Diagram VIII

                  Kotle na pevná paliva (uhlí, koks) s podtlakem v topeništi a potřebou tahu min. 30 Pa a s  
                  teplotami spalin od 250°C výše                                                     Diagram IX

                  Otevřená ohniště (krby) s teplotami spalin od 80°C výše         Diagram X


                  Diagramy jsou platné pro konstrukce kouřové cesty za těchto podmínek:

                  1. Bude použito jen vložek TNV, nebo komínů ALVIN s  drsností povrchu x danou koeficientem 
                       ö =0,001 m.

                  2. Délka  kouřovodu  od  kouřového  nástavce  spotřebiče   paliv  k  sopouchu  nepřekročí  1/4
                       výšky komína, nejvýše však 7 m.

                  3. Součet koeficientů odporu pro změny směru,  rychlosti  a způsob napojení  na  komínový  
                       průduch  nepřekročí  hodnotu Óî = 2,2

                   Pro jejich stanovení lze použít těchto koeficientů:

                   ohyb 90°                                                     î = 0,4 až 0,6
                   ohyb 45°                                                     î = 0,3 až 0,4
                   ohyb 30°                                                     î = 0,2

                    vstup do kouřovodu kolmo                     î = 1,0
                    vstup do kouřovodu pod úhlem 10°     î = 0,92
                    vstup do kouřovodu pod úhlem 30°     î = 0,65
                    vstup do kouřovodu pod úhlem 45°     î = 0,38

                   4. Vnitřní průřez kouřovodu ( mezi kotlovým nástavcem  spotřebiče paliv a sopouchem )  je
                       stejný jako vnitřní  průřez komínového průduchu.


                                              Technický popis
                                       
Komínová vložka typ AV-ZM                                          Konstrukce komínových vložek je sestava stavebních dílů. Používá se sestava
                        izolovaná nebo neizolovaná. 

                        Popis komponentů:

                       Nosný kus s jímačem kondenzátu č. 038  Komponent má  zabudovanou nádobu na
                       kondenzát, ve středu nádoby je umístěn odtokový otvor, který je vyveden na venkovní stěnu 
                       nosného dílu.* 
                       Kontrolní kus č. 036  Komínová vložka s obdélníkovým tunelem, ve kterém jsou zasazena
                       komínová dvířka. * 
                       Zaúsťovací kus č.  037  Je odbočný kus ve tvaru T,  jehož odbočka se dodává pod úhlem
                       90°-45°. Ukončuje se zdvojenou zděří č.017.* 
                       Vložka - č. 034,035  Roura opatřená zdvojenou manžetou  v délkách 1000 a 500 mm. Rovná
                       část kouřové cesty.* 
                       Koleno - č. 038,040  Je dvousegmentový výrobek opatřený zdvojenou manžetou. Vyrábí se
                       pod úhlem 15° a 30°.* 
                       Průchodka č. 042  Krycí plech v jehož středu je oboustraně osazena roura.* 
                       Rozrážecí hlava č. 041  Zdvojený kryt komína, jehož spodní část má kuželovitý tvar a je 
                       upevněn na rouře, která slouží jako spojová část s komínovou vložkou.* 
                       Fixační držák č.043  Držák kruhovitého tvaru, opatřený třemi opěrkami.* 
                       Prodloužení komínových dvířek č. 044  Tunel s  obdélníkovou základnou.*   

                    * Technický popis viz tabulka

                                     Popis montáže  Při výstavbě nového komínového tělesa:   Na podkladovou desku se
                     sestaví základní sestava (nosný kus s jímačem kondenzátu, kontrolní kus a zaúsťovací kus;
                     výšky se přizpůsobí vložením komínových vložek).  Následně se vše obezdí, přičemž se dbá,
                     aby nedošlo k přímému spojení zdiva s konstrukcí komínových vložek.  Po osazení další
                     komínové vložky se tato obezdí a  na každou další třetí komínovou vložku se připevní fixační
                     držák. Takto se postupuje až po korunu komína. Po zhotovení komínové hlavy se osadí
                     průchodka a rozrážecí hlava. Rozrážecí hlava, průchodka a nosný kus se uzemní.   Montáž
                     vložky do stávajícího komínového průduchu:  Komínové těleso v  podlaží, kde bude instalován
                     spotřebič, se vyseká tak, aby se do komínového průduchu dala vložit základní sestava (viz.
                     nové komínové těleso). Průduch musí být uzpůsoben tak, aby nad zaúsťovacím kusem bylo
                     dost prostoru na spojení komínové vložky se zaúsťovacím kusem. Komínová vložka se
                     spouští shora. Vložka, která je opatřena spouštěcími oky (první spouštěná shora) se na
                     konci,  který nemá zdvojenou manžetu nanese lepící hmotou a vsune se do komínového
                     průduchu, zdvojenou manžetou napřed. Takto se pokračuje až je po celé výšce komín
                     vypouzdřen. Poté se nanese na vrchní část zaúsťovacího kusu lepící hmota a  vložka se spojí
                     se zaúsťovacím kusem.     Vyskytne-li se v kouřové cestě ohyb, postupuje se následně:
                     Komínový průduch se před započetím montáže řádně prohlédne a případné ohyby se označí 
                     na  povrchu komínového pláště. Komínový průduch se v místě ohybu otevře ( po celé délce
                     ohybu) a to tak, aby bylo možné spouštět komínovou vložku do spodní části komína. Postup
                     je stejný jako při spouštění komínových vložek z hlavy komína. Nainstalujeme vložky tak, aby
                     první koleno volilo souosost ohybu, poté naměříme délku ohybu, přizpůsobíme komínovou
                     vložku zkrácením nebo prodloužením, řádně naneseme lepící hmotou a nasadíme koleno,
                     které nám vrátí vložku do původního směru a postupujeme stejně jako při předchozím
                     spouštění, takže poslední spoj bude vložka- koleno. Ukončení bude následné: poslední
                     komínová vložka se upraví tak, aby 50 mm přečnívala komínovou hlavu na níž se nasune
                     průchodka s podložkou, která se v rozích připevní ke komínové hlavě a osadí se rozrážecí
                     hlava. Další postup viz. výstavba nového komínového tělesa.

             
DOPOJOVACÍ PRVKY:


                  zdvojená zděř
                  koleno třídílné natáčecí 90°- 0°
                  koleno dvojdílné natáčecí 45°- 0°
                  trouby v délkách 250 mm, 500 mm, 1000 mm


   
                              Zdvojená zděř  umožňuje zasunutí dopojovacího komponentu  oboustranně,u kolen s 
                malým i velkým průměrem Hloubka zasunutí je dána vymezovacím návalkem. Tento 
               konstrukční  prvek zamezuje zasunutí nebo  částečné uzavření komínového  průduchu. Další
               výhodou zdvojené zděře je, že po zazdění nedochází k praskání a drolení omítky, které u klasické
               zděře bylo u  pevného paliva častým jevem.
                             Natáčecí kolena 90° a 45°  jsou konstruovány tak, že lze nastavit jakýkoliv úhel pod 
               konstrukční  hranici kolena a oboustranná možnost  spojení  umožňuje  použití pro všechny 
               druhy paliv.
                             Trouby jsou po celé délce stejného průměru, spojová  část je  zúžená zoubkováním,
               které  je ukončeno návalkem sloužícím jako krytka  zoubkování.  Trouby  při  správné volbě 
               délek  se minimálně zkracují. Při zkracování nedochází ke zhoršení spojové možnosti.

                Další výhody - dlouhá životnost, široká variabilnost a vysoká estetická  působivost.


                           Propojovací prvky jsou vyrobeny z antikorového materiálu, který odolává žáru do  800°C, 
                rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám.

 

                                                                       Dále dodáváme:

 
Copyright 2010 © ekomex.cz | Tyto stránky vytvořil Effectix.com (Tvorba www stránek & SEO optimalizace) | WebHosting Hukot.cz